หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
 
ศพด.วัดหนองตางู
     
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ก.ค. 2553
 
 
   
 
 
 
การวินิจฉัยเกี่ยวกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด [ 29 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 4126 
 
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) ปี ๒๕๕๓ (ที่ อน ๐๐๓๗.๑/ว. ๑๐๑๗) (องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี/เทศบาลเมืองอุทัยธานี)) [ 29 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1177 
 
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) ปี ๒๕๕๓ (ที่ อน ๐๐๓๗.๑/ว. ๑๐๑๗) (ท้องถิ่นอำเภอ) [ 29 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1164 
 
โครงการประสานสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบูรณาการปฏิบัติงานของจังหวัดอุทัยธานี (ที่ อน ๐๐๓๗.๑/ว.๒๖๐๘) [ 29 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1265 
 
ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๕๗๙๒) [ 26 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1486 
 
การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๕๗๐๙) [ 24 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 2450 
 
ชี้แจงแนวทางในการประสานการปฏิบัติการสอนสำหรับผู้ดูแลเด็กที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต/ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐ [ 23 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 5417 
 
<< หน้าแรก...     1090      1091      1092      1093     (1094)     1095      1096      1097      1098     ....หน้าสุดท้าย >> 1107
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ : 0-5650-3145
จำนวนผู้เข้าชม 2,200,400 เริ่มนับ 21 ก.ค. 2553