หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
 
ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า(ช่างรวย)
     
 
ศพด.วัดหนองตางู
     
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ดอนขวาง พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ก.ค. 2553
 
 
ประกาศปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
 
เปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 4978 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 185 
แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยไทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ. 2562 หนังสือที่ อน 0023.3/ว 4973 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 141 
โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่งมินฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ  [ 30 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 266 
เเจ้งปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฟ.1 เเละ มฝ.2) [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 25 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรเเกรมระบบเเนะนำสำรับอาหารกลางวัน [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 40 
การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพเเก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 41 
กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมให้สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 96 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 139 
เเต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 55 
 
 
   
   
 
 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว4299 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว4298 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19330-19341 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 กต. มท 0818.2/ว4267 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว4291  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19423-19498 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19254-19329 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ไตรมาส1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19573-19648 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาของอปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ไตรมาสที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19342-19346 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19347-19422 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
          
 
 
 


จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลดอนขวาง โดยวิธีเฉพ [ 16 ก.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2562 ]

          
 
     
แจ้งร้งเรียนเรื่องน้ำประปาในหมู่ที่ 3 ขุ่นมากค่ะ ช่วยตรวจสอบด้วยนะคะ (22 มี.ค. 2562)    อ่าน 2128  ตอบ 16  
ดีใจ กับ เว็บใหม่ อบต.ดอนขวาง (31 มี.ค. 2558)    อ่าน 2360  ตอบ 6  
 
อบต.ระบำ Erfahrungsbericht Viagra 50 Ellaudibe (19 ต.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.หนองกลางดง Priligy Preis Apotheke Kelonem (17 ต.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี จดหมายข่าว อบต.ห้วยแห้ง ฉบับที่ 6 / 2555 (17 ต.ค. 2562)    อ่าน 1811  ตอบ 15
อบต.สะแกกรัง เงินอุดหนุนบุตร (16 ต.ค. 2562)    อ่าน 748  ตอบ 2
อบต.ป่าอ้อ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ต.ค. 2562)    อ่าน 4322  ตอบ 0
อบต.หนองยาง เว็บไซต์ อบต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 ต.ค. 2562)    อ่าน 8558  ตอบ 5
ทต.พลวงสองนาง เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เทศบาลตำบลพลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี เปิดให้บร (12 ต.ค. 2562)    อ่าน 1821  ตอบ 6
สถ.จ.อุทัยธานี อยากย้ายไปอุทัย (11 ต.ค. 2562)    อ่าน 59  ตอบ 0
อบต.หนองสรวง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (10 ต.ค. 2562)    อ่าน 4909  ตอบ 10
สถ.จ.อุทัยธานี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี /นายข่างสำรวจ (4 ต.ค. 2562)    อ่าน 63  ตอบ 2
 
       
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ : 0-5650-3145
จำนวนผู้เข้าชม 2,200,403 เริ่มนับ 21 ก.ค. 2553