หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 25 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 75  
 
คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
คู่มือรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานปลัด [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 55  
 
  (1)     2