หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง

นายอุทิศ อรุณศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง
ที่ทำการ อบต.ดอนขวาง
วัดหนองตางู
อบต.ดอนขวาง
อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี
นายอุทิศ อรุณศิริ
นายก อบต.ดอนขวาง
1
2
3
 
 
ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า(ช่างรวย)
ผลิตผลิตภัณฑ์ ช่างฑูรย์ โบวี่
     
 
ศพด.วัดหนองตางู
วัดหนองตางู
     
 
 
 
   
 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1                ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  แนวทางการพัฒนา  
   
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
   
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค / ระบบประปา แหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร  
   
บูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม  
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2                ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม  
  แนวทางการพัฒนา  
   
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ปราศจากยาเสพติด ลดปัญหาการใช้ความรุนแรง ในชุมชน ครอบครัวและสังคม  
   
ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  
   
ส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น  
   
ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ  
   
ส่งเสริมให้ความรู้ด้านภาษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
   
ส่งเสริมและปลูกฝังการรักษาวินัย หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม  
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3                ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
  แนวทางการพัฒนา  
    พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนควบคู่ไปกับการส่งเสริม การตลาด  
    ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์  
    ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการแก้ไขปัญหาความยากจน  
    ส่งเสริมอาชีพการเกษตร และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร  
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4                ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  แนวทางการพัฒนา  
   
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนามรดก โลกห้วยขาแข้ง  
   
ส่งเสริมและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และป่าไม้  
   
การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
   
ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย  
   
การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ  
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5                ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง – การบริหาร  
  แนวทางการพัฒนา  
   
การพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
   
การพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร  
   
การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
   
พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   
ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ : 0-5650-3145 โทรสาร : 0-5650-3145
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง
จำนวนผู้เข้าชม 6,119,207 เริ่มนับ 21 ก.ค. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10