หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง

นายอุทิศ อรุณศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง
ที่ทำการ อบต.ดอนขวาง
วัดหนองตางู
อบต.ดอนขวาง
อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี
นายอุทิศ อรุณศิริ
นายก อบต.ดอนขวาง
1
2
3
 
 
ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า(ช่างรวย)
ผลิตผลิตภัณฑ์ ช่างฑูรย์ โบวี่
     
 
ศพด.วัดหนองตางู
วัดหนองตางู
     
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ก.ค. 2553
 
 
 
   
 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1                ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  แนวทางการพัฒนา  
   
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค  
   
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคให้มีคุณภาพและน้ำเพื่อการเกษตร  
   
บูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำ อย่างมีส่วนร่วม  
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2                ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  แนวทางการพัฒนา  
   
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง  
   
ส่งเสริมและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และป่าไม้  
   
การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและบ่อบำบัดขยะรวม  
   
ส่งเสริมพัฒนา และสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย  
   
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน  
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3                 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
  แนวทางการพัฒนา  
    พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมการตลาด  
    ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และเชิงอนุรักษ์  
    พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพิ่มขึ้น  
    ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาความยากจน  
    ส่งเสริมอาชีพการเกษตร และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรปลอดภัย  
    ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า OTOP  
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4                ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
  แนวทางการพัฒนา  
   
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขปราศจากยาเสพติด ลดปัญหาการใช้ความ รุนแรงในชุมชน ครอบครัว และสังคม  
   
ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  
   
ส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น  
   
ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของชุมชน  
   
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส  
   
ส่งเสริมให้ความรู้ด้านภาษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน  
   
ส่งเสริมและปลูกฝังการรักษาวินัย หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม  
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5               ยุทธศาสตร์การเมือง - การบริหาร  
  แนวทางการพัฒนา  
   
พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
   
พัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร  
   
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
   
พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   
ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ : 0-5650-3145 โทรสาร : 0-5650-3145
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง
จำนวนผู้เข้าชม 9,828,363 เริ่มนับ 21 ก.ค. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10